MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1         SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

 

İşbu sözleşme, bir tarafta VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. (bundan   sonra   VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ olarak yazılacaktır)       ile        diğer    tarafta …………………………………………… (bundan sonra ALICI olarak yazılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

 

1.1.      SATICI  Adı                  : VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. Adres             : SURURİ MAH. TARAKCI CAFERAĞA SOK. ÇEŞMELİ BAHCE PASAJI NO.15-2 FATİH-İSTANBUL-TÜRKİYE

                Telefon                    : 0 (532)0607009

             Vergi Dairesi : HOCAPAŞA Vergi No : 444 002 1603

                E-Posta                : [email protected]

 

1.2.      ALICI 

                Adı                        :               

Adres :  Telefon : 

            Faks                :

             Vergi Dairesi : 

            Vergi No          : 

            E-Posta            :

 

1.3. Taraflar madde 1.1 ve 1.2’ de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

1.4.  Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra kanuni süresi içinde yapılmak kaydıyla; posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

 

MADDE 2        SÖZLEŞMENİN KONUSU 

2.1. Bu sözleşmenin konusu, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan SİPARİŞ formunda belirtilen nitelik ve nicelikteki malın VONDA TEKSTİL tarafından alıcıya tedarik edilmesi işidir.  

 

 

 

 

MADDE 3        SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ

3.1. Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşmedir. SİPARİŞ formunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için tedarikçi tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan (rakamla) ……………. (yazıyla) ……………………………………………………………………………………………  bedel üzerinden akdedilmiştir.  MADDE 4 SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN GİDERLER

4.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin nakliye, sigorta, yükleme giderleri sözleşme de akdedildiği gibidir.

4.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dahildir.

4.3.      Sözleşme gideri adı altında doğacak masraflar ALICI’ ya aittir.

4.4.     Nakliye, Muhafaza ve Sigorta giderleri ALICI’ ya aittir.

 

MADDE 5        SÖZLEŞMENİN EKLERİ

5.1. Sipariş formu bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup VONDA TEKSTİL ve ALICIYI bağlar. Sözleşme ile sipariş formu arasında çelişki varsa sipariş formunda yer alan koşullar VONDA TEKSTİL ’i ve ALICIYI bağlar.

 

MADDE 6        İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM PROGRAMI 6.1. Malın Teslim Edilme Yeri; “…………………………………………………………………………………………..

6.2. Sözleşmenin imzalanması akabinde sipariş avansının ödenmesine müteakip işe başlanacaktır. Teslim süresi sipariş avansına müteakip ………. iş günüdür.   

6.3. Mallar, VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ tarafından verilen teslim programına göre ALICI tarafından belitilen adreste teslim alınacaktır.  

 

MADDE 7        ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI

7.1. Sözleşme bedelinin 30% (yüzde otuz) kısmı sözleşme imzalanmasına müteakip 7 (yedi) gün içerisinde ödenecek, bakiye malzeme teslimi öncesi peşinen ödenecektir. 

7.2. Satılan malın Mülkiyet hakkı’ VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ e aittir. Mülkiyet hakkı, mal bedelinin tamamen ödenmesi ile birlikte alıcıya geçer. Mal bedelinin ödemesinin tamamlanmaması durumunda VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ herhangi bir ihtarda bulunmaksızın ve ilam almaya gerek duymaksızın mal üzerindeki Mülkiyet hakkından doğan tüm hak ve imkanlarını kullanmaya yetkilidir. Alıcı, satışının mal üzerindeki tasarruf hakkına engel olmamayı şimdiden kabul ve beyan eder. Alıcı bu hakkın uygulanması esnasında doğabilecek her türlü masrafı ödemeyi peşinen kabul ve beyan eder.

 

 

 

 

 

 

MADDE 8 AVANS VERİLME ŞARTLARI VE MİKTARI

8.1. ALICI sözleşme bedelinin (rakamla) ………………………………………., (yazıyla) ……………………………. TL kısmını imzaların tamamlanmasına müteakip ödeyecektir. ALICI avans teminat mektubu talebini yazılı bildirmesi halinde VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ avans teminat mektubunu yazılı bildirime müteakip 7 iş günü içerisinden teslim edecektir.

 

MADDE 9        FİYAT FARKI

9.1.      Bu iş için fiyat farkı talep edilmeyecektir.

 

MADDE 10      SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI

10.1. Tarafların bu sözleşme ve eklerinde kabul ettiği süreler kesin sürelerdir. Aşağıda bulunan sebepler haricinde kesinlikle süre uzatımı yapılmayacaktır.  

10.2. VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ den kaynaklanan sebepler; VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ tarafından verilen yazılı emir ile işin tamamının veya bir kısmının durdurulması, İş programına işin yapılacağı bölümlerin VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ tarafından tesliminin gecikmesi, Projede yapılan tadilattan dolayı meydana gelebilecek gecikme, sipariş bedeline nazaran iş miktarında artış olması, VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ ’in sebep olduğu diğer gecikme sebepleri ve bu gecikme sebeplerinde ALICININ kusuru bulunmaması ve bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması halinde malzemenin niteliğine göre üretimin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır

10.3. Mücbir Sebepler; Umumi seferberlik veya işyerinin bulunduğu şehirde seferberlik ilan edilmesi, İşyeri ve çevresinde bulaşıcı hastalık çıkması, Kanuni grev ve lokavt ilan edilmesi (ALICININ veya personellerinin ilan edecekleri dikkate alınmayacaktır.), İşin hükümet tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde deprem olması sebebi ile işin VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde su baskını ve yangın çıkması gibi sebepler, tedarikçinin kusurundan kaynaklanmayan, taahhüdün yerine getirilmesine ve işin yapılmasına engel olması ve bu engeli kaldırmaya ALICININ gücünün yetmemesi ve ALICI, tarafından 10 gün içinde  VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ 'e yazılı bildirim yapılması halinde malzemenin niteliğine ve üretim programına bağlı olarak işin bir kısmında veya tamamında süre uzatılır

 

MADDE 11      GECİKME CEZASI

11.1. ALICI tarafından taahhüt edilen ödeme süresi geçtiği takdirde, geçen her gün için hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın sözleşme bedelinin %0,1 oranında gecikme cezası kesilir. Ayrıca gecikme faizi talep etme hakkı saklıdır.

11.2. Teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüş ise, teslim programına göre belirlenen her kısım için ödeme gecikmeleri ayrı ayrı hesaplanır ve geciken kısmın bedeline göre “11.1. maddesinde” belirtilen oranda gecikme cezası kesilir ve faiz talep edilir. 

11.3. Gecikme cezası, ALICI’ ya hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ tarafından fatura edilir.  

11.4. Gecikme halinde VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ ’in gecikme nedeniyle haiz olduğu diğer haklar ve gecikme nedeniyle uğradığı bütün zararları tazmin hakkı saklıdır. 

 

MADDE 12      SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

12.1. Sözleşme hükümlerinde değişiklik ancak tarafların imzasını taşıyan ek sözleşme imzalanması suretiyle gerçekleştirilebilir.  

12.2. Sözleşmedeki haklarından feragat eden tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı bir feragatname diğer tarafa verilmedikçe taraflardan hiçbiri sözleşmede yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.  

12.3. Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekten ihmali veya gecikmesi, zımni kabul anlamına gelmeyecektir.

 

MADDE 13      ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

13.1. ALICI satılan malzemelere gereken özen ve ihtimamı göstermeye, sözleşme konusu malı, VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ tarafından belirlenen standartlar dahilinde teste tabi tutacağını aksi durumlarda mutlaka VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ ’e yazılı bildirecektir.  

13.2. ALICI malzemelerle ilgili uygulayacağı test prosedürlerini, teknik şartnameleri ve üretim standartları dışında olması ya da olmamasına bakılmaksızın uyguladığı prosedürlerle ilgili VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ ’e yazılı bildirim yapmadığı takdirde tüm zarar ve ziyan yükümlülüklerini karşılayacağını kabul eder.

 

MADDE 14      MALZEMELERİN GARANTİ SÜRESİ, TESLİMİ ve TAŞINMASI

14.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme  bedelinden hariçtir. Taşıma sırasında malların sigorta edilmesi gereken koşullarda ALICI sorumludur.  

14.2. VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ üretimini yaptığı malzemeleri sipariş formunda belirtilen uluslararası standartlara bağlı olarak toleranslar dahilinde vermekle yükümlüdür.  

14.3. ALICI’ya malzemelerin teslimi yapılması akabinde malzeme kalitesinden kaynaklı olmayan, montaj sonrası veya öncesi çıkabilecek tüm sorunlardan kaynaklı zarar ve ziyan kendi sorumluluğundadır.  

14.4. Malzemelerde tespit edilen sorunlarda VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ ’e ALICI gecikmeksizin yazılı bildirim yapacaktır, yapılacak testler neticesinde VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ’ den kaynaklı sorunlarda malzemelerin yeniden temini VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ sorumluluğundadır.

14.5. Malzemelerin garanti süresi ………. yıldır.

 

 

MADDE 15      TEDARİKÇİNİN İFLASI

15.1. Tedarikçinin iflasına veya herhangi bir sebeple mahkemece işlerin tasfiyesine ve sanatını yapmaktan menine karar verilirse, iflas ilan tarihinden itibaren sözleşme feshedilir.

 

MADDE 16      ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

16.1 Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde TC Mahkemeleri  ve İcra Daireleri yetkilidir.  

 

MADDE 17      YÜRÜRLÜK

17.1 İş bu sözleşme …… madde olarak ve ekleri taraflarca okunup kabul edilmiş ve -1- (bir) nüsha olarak imzalanarak … / … / … tarihinde yürürlüğe girer. ALICI talep etmesi halinde sözleşme fotokopisi  VONDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ tarafından gönderilir.

 

 

SATICI FİRMA                                                                                                                                            ALICI FİRMA

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.